2016. augusztus 23., kedd

Legalább három cég az érdeklődőkkel együtt, vagy az érdeklődők és legalább három további cég?

„Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni.”

1. számú értelmezés:

a „valamint (...) mindazoknak is” fordulat azt jelenti, hogy három, ajánlatkérő által választott cégnek kell a felhívást megküldeni, és ezen túlmenően azoknak is, akik az érdeklődésüket jelezték.

2. számú értelmezés:

a legalább három gazdasági szereplő és az érdeklődésüket jelzők lehetnek ugyanazok is. Tehát alapvetően a felhívást meg kell küldeni az érdeklődésüket jelzők részére, és ha ez nem éri el a hármat, akkor ajánlatkérő kiegészíti a meghívottak körét általa választott ajánlattevőkkel, úgy, hogy a felhívást végül legalább három potenciális ajánlattevő kapja meg. Abban az esetben, ha az érdeklődését háromnál többen jelezték, további érdeklődők bevonása nem szükséges.

A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális határozata az Ajánlatkérő által a saját közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárást zárja le. Ajánlatkérő által közzétett összefoglaló tájékoztatásra 24 cég jelezte az érdeklődését. Ajánlatkérő az előírt határidőt követően 23 cégnek küldte meg az eljárást megindító felhívását. Adminisztratív hiba miatt a 24. cégnek a kiküldés elmaradt. A Döntőbizottság természetesen elmarasztalta az ajánlatkérőt és megsemmisítette a felhívást és az azt követő ajánlatkérői döntéseket, de a Közbeszerzési Döntőbizottság csupán a 24. cégnek történő kiküldés elmaradását kifogásolta, a további három cégnek történő megküldést nem követelte, nem hiányolta.


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2016. február 26., péntek

Egységes európai közbeszerzési dokumentum

Először a definíció:

A közbeszerzési törvény Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza.

A magyar nyelvű dokumentum formanyomtatvány a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
című jogszabály 21. mellékletében található meg.


Amire jó ez a kb. 20 oldal terjedelmű formanyomtatvány:

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről a korábbi gyakorlattól elérően szabályozza az Ajánlattevő igazolási kötelezettségeit.

Az ajánlatkérő a bírálat során az
- alkalmassági követelmények,
- a kizáró okok és a
- 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni.


Ez azt jelenti, hogy az Ajánlattevőnek elegendő a fentiekről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (European Single Procurement Document, ESPD) nyilatkoznia. Az Ajánlatkérőnek arra van lehetősége, hogy az alkalmassági feltételekre vonatkozó részletes adatokat is bekérje, de ezeket is az ESPD-ben kell nyilatkoznia az Ajánlattevőnek, tehát ebben a fázisban igazolások benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasságra vonatkozó saját nyilatkozatokhoz hasonlóan, a kizáró okokról is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozik az Ajánlattevő. Természetesen arról, hogy a kizáró okok vele szemben, az alvállalkozójával szemben, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn.
Az ajánlatban itt is elegendő az ESPD-ben foglalt saját nyilatkozat, a szokásos igazolások ekkor még nem szükségesek.

Ugyan ritkán alkalmazzák, de az ESPD használatos a meghívásos eljárásnál abban az esetben is, amikor az Ajánlatkérő keretszámot határoz meg, és az érdeklődőket objektív szempontok alapján rangsorolja. Ezeknek az objektív szempontoknak az igazolására a bírálat folyamatában be kell majd nyújtani az igazolásokat, de a részvételi jelentkezésben csak a részletes adatokat kell a saját nyilatkozatban (ESPD-ben) megadni.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2016. február 19., péntek

Közbeszerzés támogatásból – néhány speciális szabály

1) a támogatás előkészítésében való részvétel ≠ összeférhetetlenség a közbeszerzési eljárásban


Sokan óvakodnak attól, hogy informatív ajánlatot adjanak egy támogatási pályázat elkészítéséhez. Attól félnek, hogy ezzel kizáródnak a közbeszerzésből, holott ez nincs így.

Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
(...) akitől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott.
feltéve, hogy az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.


2) Feltételes közbeszerzés


Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően csak korlátozott esetben léphet vissza a közbeszerzéstől (szerződés megkötésétől).

Feltételes közbeszerzés indítható viszont abban az esetben is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ez lehetővé teszi az Ajánlatkérő számára, hogy az átfutási időket lerövidítse, és az olykor lehetetlenül rövid elszámolási határidőket betartsa.


3) Előleg a támogatásból finanszírozott közbeszerzésben


A támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során az ajánlatkérő köteles a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani

Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke nem haladhatja meg a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékét.

E tekintetben senkinek ne legyen illúziója. A fenti szabály előtt az volt a gyakorlat, hogy az Ajánlatkérők kötelező jelleggel engedélyezték az előleg igénylését és kifizetését, de a kifizetés feltétele volt a kifizetést megelőző biztosíték benyújtása. Az elvárt biztosíték értéke azonos volt az igényelt biztosíték értékével.
A fenti szabállyal ez megváltozott, 10 százalékos előlegig nem lehet kérni viszontbiztosítékot.


Véleménye van? Vitatkozna vele? Itt megteheti: https://www.facebook.com/beszerzesi.info

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2016. február 16., kedd

Korrupciós térkép - rangsor - nemzeti összboldogság (gross national happiness)

Az értékelés 0-100 közötti pontszámokkal történik, a 100 jelentése a teljesen tiszta (korrupciómentes), a 0 jelentése, hogy minden tranzakció korrupt.

A győztesek:
Dánia: 91
Finnország: 90
Svédország: 89
Új-Zéland: 88
Hollandia: 87
Norvégia: 87

A leginkább korruptak:
Szomália: 8
Észak-Korea: 8
Afganisztán: 11
Szudán: 12
Angola: 15
Dél-Szudán: 15

Néhány érdekes ország:
Magyarország: 51
Oroszország: 29
Balkán országai: 40-46
Olaszország: 44
Botswana: 63 (!)
Uruguay: 74 (!)
Bhutan: 65 (!)

Mint az a térképen látható, Európa tömbösödött: az Észak-Dél és a Nyugat-Kelet irány egyértelmű, mi a középmezőnyben vagyunk.

Ugyanakkor van Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában is egy-egy ország, ami kilóg a szomszédai, vagy akár a kontinens többi országa közül. Ilyen Uruguay, ami egy felüdülés lehet a sok dél-amerikai ország között, Botswana Afrikában, ahol a legtöbb országnak dollárra annyi az államadóssága, mint a király magánvagyona :-), és Bhutan, Délkelet-Ázsiában.

Bhutan pontszáma érdekes annak tükrében, hogy például 1999-ben a kormányzat feloldotta a televízióadások és az internetszolgáltatás tilalmát. A király ezt a lépést Bhután modernizációjának jelentős lépésének nevezte, amely hozzájárul a nemzeti összboldogsághoz (gross national happiness – Bhután az egyetlen ország, amely ezt méri). 
Bhutan-ban az első parlamenti választásokat 2007-ben tartották.

2016. február 15., hétfő

Közbeszerzési tanácsadás - új hirdetményminták a 44/2015 MvM rendelet szerint

A közbeszerzési eljárások hirdetménymintáit egyelőre nem találni a Hatóság honlapján. Most a közvetlen közbeszerzési tanácsadás helyett készítettem egy segédletet. Ebben az látszik, hogy az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről) és a „44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről” megnevezésű miniszteri rendelet szerinti hirdetményminták hol (melyik mellékletben) találhatók.

 • előzetes tájékoztató, illetve időszakos előzetes tájékoztató hirdetmény: 1. melléklet

 • az ajánlati felhívás, illetve részvételi felhívás: 2. melléklet

 • eljárást megindító felhívás: 3melléklet (saját beszerzési szabályok)
 • tájékoztató az eljárás eredményéről: 4. melléklet
 • előminősítési hirdetmény: 5. melléklet
 • előzetes tájékoztató, időszakos előzetes tájékoztató: 6. melléklet
 • koncessziós beszerzési eljárást megindító felhívás: 7. melléklet
 • koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató: 8. melléklet
 • tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény: 9. melléklet
 • tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztató: 10. melléklet
 • hirdetmények módosítása, helyesbítése, visszavonása: 11. melléklet
 • szerződés módosításáról szóló tájékoztató: 12. melléklet
 • szerződéskötési szándékra vonatkozó (önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó) hirdetmény: 13. melléklet
 • összegezés (ajánlat): 14. melléklet
 • részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés: 15. melléklet
 • szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele: 16. mellékletben
 • éves statisztikai összegezés (Kbt. 5. § (1)): 17. melléklet
 • éves statisztikai összegezés (Kbt. 6. § és Kbt. 7. §) 18. melléklet
 • összefoglaló tájékoztatás közzététele: 19. mellékletben
 • összefoglaló tájékoztatás visszavonása: 20. melléklet
 • egységes európai közbeszerzési dokumentum: 21. melléklet.
Véleménye van? Vitatkozna vele? Itt megteheti: https://www.facebook.com/beszerzesi.info


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.


2016. február 11., csütörtök

Kell-e közbeszerzési eljárás uniós támogatás esetén

Amennyiben a vállalkozása, vagy az ön által vezetett szervezet uniós vagy kormányzati támogatást nyert el, úgy nem árt, ha megvizsgálja: kell-e a támogatásként kapott összeg elköltése során közbeszerzést lefolytatnia.

Értelemszerűen a közbeszerzés az árubeszerzés, a szolgáltatás megrendelés, és az építési beruházás megvalósításakor jöhet szóba. Ha ön a támogatást például munkabér kiegészítésre, területalapú támogatásként kapta akkor természetesen a közbeszerzési eljárás szóba sem kerül.

A vonatkozó szabályok:

1) kezdjük a definícióval:
támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást;

2) a főszabály és a kivételek

A támogatásból megvalósuló beszerzés tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az –alapesetben Ajánlatkérőnek nem minősülő- szervezet, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben egy alapesetben Ajánlatkérőnek minősülő szervezet (például, a Kormány, kormányzati szervezet, önkormányzet, stb.) közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.


A fentiek mellett a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (alapesetben Ajánlatkérőnek nem minősülő) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból
valósul meg.


A fentiek alapján, ha ön támogatásban érintett, akkor vizsgálja meg, hogy beszerzéseire a fentiek hogyan vonatkoznak. Ne feledje, egy hibás döntés a támogatás 10-20 százalékának utólagos visszafizetését jelenti.

Amennyiben biztosra szeretne menni, hívjon. A projekt áttekintése után aláírt, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói véleményt kap arról, hogy az Ön projektjében kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Véleménye van? Vitatkozna vele? Itt megteheti: https://www.facebook.com/beszerzesi.info


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.


2016. február 10., szerda

Közbeszerzések aránya az OECD tagországokban

Az alábbi grafikán szépen nyomon lehet követni, hogy melyik országban a GDP hány százalékát költik el közbeszerzésben.

 Magyarország a középmezőnyben található (14 százalék).
 A legmagasabb érték Hollandiában 20 százalékkal, a legalacsonyabb érték Svájcban 8 százalékkal. Az OECD átlag 12-13 százalék között van.

Egységes

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2016. január 5.)
az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának meghatározásáról

MELLÉKLETEI

1. MELLÉKLET
Kitöltési útmutató

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a gazdasági szereplő olyan nyilatkozata, amely a hatóságok vagy harmadik felek által kibocsátott igazolásokat helyettesíti előzetes bizonyítékként. A 2014/24/EU irányelv 59. cikkében foglaltak szerint ebben a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy nincs azon helyzetek egyikében sem, amelyek miatt a gazdasági szereplőket ki kell, illetve ki lehet zárni; hogy megfelel a vonatkozó kiválasztási szempontoknak, és adott esetben megfelel az objektív szabályoknak és kritériumoknak, amelyeket a részvételre felhívandó, alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának korlátozása céljából határoztak meg. Célja a kizárási és a kiválasztási kritériumokhoz kapcsolódó jelentős számú igazolás, illetve egyéb dokumentum benyújtásának kötelezettségéből eredő adminisztratív terhek csökkentése.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltése során a gazdasági szereplők feladatát megkönnyítendő a tagállamok útmutatót bocsáthatnak ki az egységes európai közbeszerzési dokumentum használatáról, például jelezve, hogy a nemzeti jog mely rendelkezései relevánsak a III. rész A. szakaszára[1] vonatkozóan, hogy az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke vagy azzal egyenértékű igazolás esetleg nem létezik, vagy ilyet nem bocsátanak ki egy adott tagállamban, vagy pontosítva, hogy mely hivatkozásokat és információkat kell megadni ahhoz, hogy az ajánlatkérő szervek vagy a közszolgáltató ajánlatkérők elektronikusan hozzáférjenek egy adott igazoláshoz.
Egy adott közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése során az ajánlatkérő szerveknek és a közszolgáltató ajánlatkérőknek az eljárást megindító felhívásban, az eljárást megindító felhívásban hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban jelezniük kell, hogy mely információkat fogják bekérni a gazdasági szereplőktől, beleértve annak egyértelmű kijelentését, hogy a II. és III. részben meghatározott információt[2] meg kell adni vagy nem kell megadni azon alvállalkozók tekintetében, amelyek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe[3]. Azáltal is megkönnyíthetik a gazdasági szereplők feladatát, hogy ezt az információt közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentum elektronikus változatában jelzik, például az ESPD-szolgáltatás felhasználásával (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html[4]), amelyet a Bizottság szervezeti egységei díjmentesen fognak az ajánlatkérő szervezetek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére bocsátani.
A nyílt eljárások esetében az ajánlat, továbbá meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében a részvételi kérelem mellett a gazdasági szereplőknek be kell nyújtaniuk a kért információk megadásával kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot is.[5] A keretmegállapodásokon alapuló egyes szerződések kivételével az eljárás nyerteséül kiválasztott ajánlattevőnek be kell nyújtania a naprakész igazolásokat és kiegészítő dokumentumokat.
A tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot olyan közbeszerzési eljárások részeként is, amelyek nem, vagy nem teljesen tartoznak a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá, például a vonatkozó értékhatár alatti beszerzéseknél, vagy a szociális és egyéb meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok hatálya alá tartozó beszerzéseknél (a továbbiakban: az enyhébb szabályozás)[6]. Hasonlóképpen a tagállamok szabályozhatják, vagy az ajánlatkérő szervekre és a közszolgáltató ajánlatkérőkre hagyhatják annak eldöntését, hogy használják-e az egységes európai közbeszerzési dokumentumot koncessziós szerződések odaítélésével kapcsolatban is, attól függetlenül, hogy azok a 2014/23/EU irányelv[7] hatálya alá tartoznak-e.

Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő az eljárás során bármikor felkérheti bármelyik ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az összes kért igazolást és kiegészítő dokumentumot, vagy azok egy részét, amennyiben ez az eljárás megfelelő lefolytatásához szükséges.
A gazdasági szereplő kizárható a közbeszerzési eljárásból, vagy ellene a nemzeti jognak megfelelően vád emelhető, ha az egységes európai közbeszerzési dokumentumban vagy – általánosabban – a kizárási okok fenn nem állásának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, információkat tartott vissza, vagy nem tudja bemutatni a megkívánt kiegészítő dokumentumokat.
A gazdasági szereplők később is felhasználhatják azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megadott információt, amelyet egy korábbi közbeszerzési eljárásban már megadtak, amennyiben az információ továbbra is helytálló és releváns. Ennek a legkönnyebb módja, az információ beillesztése az új egységes európai közbeszerzési dokumentumba a megfelelő funkciókkal, amelyek e célra rendelkezésre állnak a fent említett elektronikus ESDP szolgáltatásban. Természetesen lehetőség lesz az információ ismételt felhasználására a másolás és beillesztés más formáinak segítségével is, például a gazdasági szereplő informatikai berendezésein (PC-n, táblagépen, szerveren ...) tárolt információ felhasználásával.
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (2) bekezdése második albekezdésének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum kizárólag elektronikus formában fog rendelkezésre állni, azonban ez legkésőbb 2018. április 18-ig halasztható[8]. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb 2018. április 18-ig az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak mind elektronikus, mind pedig papíralapú változatai felhasználhatók. Az említett ESPD-szolgáltatás minden esetben lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy elektronikusan töltsék ki az egységes európai közbeszerzési dokumentumukat, lehetővé téve számukra a felkínált lehetőségek minden előnyének kiaknázását (nem utolsósorban az információ újrafelhasználását). Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az elektronikus kommunikációt elhalasztották (amely legkésőbb 2018. április 18-ig szintén lehetséges), az ESPD-szolgáltatás lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára elektronikusan kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumuk kinyomtatását papíralapú dokumentumként, amelyet azután az elektronikus kommunikációtól eltérő módon eljuttathatnak az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek[9].
Az előzőkben említetteknek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő hivatalosan kinyilvánítja, hogy a vonatkozó kizárási okok nem állnak fenn, hogy az adott kiválasztási kritériumoknak megfelel, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy megadja az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által kért releváns információkat.
Amennyiben a közbeszerzések részekre vannak bontva, és a kiválasztási szempontok[10] részenként változnak, az egységes európai közbeszerzési dokumentumot mindegyik részre vonatkozóan ki kell tölteni (vagy a részek olyan csoportjára, amelyekre ugyanazon kiválasztási szempontok vonatkoznak).
A nyilatkozatnak emellett tartalmaznia kell, hogy a kiegészítő iratok[11] kiállításáért melyik hatóság vagy harmadik fél a felelős, továbbá tartalmaznia kell a gazdasági szereplő arra vonatkozó hivatalos nyilatkozatát, hogy kérésre haladéktalanul be tudja mutatni az említett kiegészítő iratokat.
Az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők dönthetnek úgy, vagy a tagállamok előírhatják[12] számukra, hogy a kiválasztási szempontokról előírt információt egyetlen kérdésre korlátozzák arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e az előírt kiválasztási szempontoknak, igen vagy nem. Bár ezt további információ és/vagy dokumentáció bekérése követheti, körültekintően el kell kerülni azt, hogy túlzott adminisztratív terheket rójanak a gazdasági szereplőkre azáltal, hogy egy adott közbeszerzési eljárásban minden résztvevőtől szisztematikusan bekérik a tanúsítványokat vagy egyéb igazolásokat, illetve az olyan gyakorlatot, amelynek során megkülönböztető módon azonosítják be azokat a gazdasági szereplőket, amelyektől ilyen dokumentációt kérnek.
Az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők azon kötelezettsége, hogy az érintett dokumentációt bármely tagállamban közvetlenül a díjmentes nemzeti adatbázishoz történő hozzáféréssel szerezzék be, akkor is fennáll, amikor a kiválasztási szempontokra kezdetben bekért információ az igen vagy nem válaszra szorítkozott. Ha ilyen elektronikus dokumentációt kérnek, akkor a gazdasági szereplők az érintett dokumentáció beszerzéséhez szükséges információt a kiválasztási szempontok ellenőrzésekor fogják megadni az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, nem pedig közvetlenül az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.  
Amennyiben a szükséges információ (például erkölcsi bizonyítvány) elektronikus úton elérhető az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, a gazdasági szereplő annak érdekében, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő hozzáférjen ezekhez az információkhoz, közölheti az információ elérési útját (meg kell adnia az adatbázis nevét, internetcímét, a keresett adat nyilvántartási számát stb.). Ennek közlésével a gazdasági szereplő hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a személyes adatok feldolgozásáról szóló 95/46/EK irányelvet[13] végrehajtó nemzeti szabályoknak megfelelően hozzáférjen a vonatkozó dokumentumokhoz és különösen egyes különleges adatokat, például bűncselekményekre, büntetőítéletekre vagy biztonsági intézkedésekre vonatkozó adatokat tartalmazó dokumentumokhoz.
A 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 64. cikkével összhangban az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékébe felvett vagy közjogi vagy magánjogi szervezetek által kiállított vonatkozó tanúsítványokkal rendelkező gazdasági szereplő a III–V. részben kért adatok vonatkozásában benyújthatja az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek a hivatalos jegyzékbe való felvételről az illetékes hatóság által kiadott igazolást, vagy az illetékes tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítványt.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt és a kiválasztási szempontok teljesítéséhez nem veszi igénybe más szervezetek kapacitásait, egy egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitöltenie.
Azon gazdasági szereplőnek, amely egyedül vesz részt, de a kiválasztási szempontok teljesítéséhez más szervezet vagy szervezetek kapacitásait veszi igénybe, biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a gazdasági szereplő egységes európai közbeszerzési dokumentuma mellett kézhez kapjon egy külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is, amely minden egyes igénybe vett szervezet vonatkozásában tartalmazza a releváns információkat[14].
Végül, amennyiben a közbeszerzési eljárásban gazdasági szereplők egy csoportja – adott esetben ideiglenes társulás keretében – együttesen vesz részt, a II–V. részben foglalt információk tekintetében minden egyes részt vevő gazdasági szereplőnek külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtania.
Minden olyan esetben, amikor a gazdasági szereplő igazgatói, vezetői vagy felügyelői testületének egynél több tagja van, illetve e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra, vagy annak kontrolljára vonatkozó jogkörrel egynél több személy rendelkezik, lehetséges, hogy mindegyiküknek alá kell írnia ugyanazon egységes európai közbeszerzési dokumentumot a nemzeti szabályoktól függően, beleértve az adatvédelemre vonatkozó szabályokat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum aláírását (aláírásait) illetően felhívjuk a figyelmet, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumon előfordulhat, hogy nem szükséges aláírás, amennyiben az egységes európai közbeszerzési dokumentumot egy dokumentum csomag részeként küldik el, amelynek hitelességét és sértetlenségét a küldés módjánál megkövetelt aláírás(ok) biztosítja (biztosítják)[15].
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, a I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez.
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a következő részekből és szakaszokból áll:
                         I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
                         II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk
                         III. rész: Kizárási okok:
               A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok (a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk kötelező. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási szempontokat).
               B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok (jogerős és kötelező határozat esetén alkalmazásuk a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (2) bekezdése értelmében kötelező. Ugyanilyen feltételekkel alkalmazásuk az ajánlatkérő szervek számára is kötelező a 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése értelmében, míg azok a közszolgáltató ajánlatkérők, amelyek nem ajánlatkérő szervek, dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák ezeket a kizárási okokat). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tagállamok nemzeti joga nem jogerős és kötelező határozatok esetén is kötelezővé teheti alkalmazásukat.).
               C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok (lásd a 2014/24/EU 57. cikkének (4) bekezdését) (olyan esetek, amelyekben a gazdasági szereplők kizárhatók; tagállamuk kötelezővé teheti ezen okok alkalmazását az ajánlatkérő szervek számára. A 2014/25/EU irányelv 80. cikkének (1) bekezdése alapján minden közszolgáltató ajánlatkérő, függetlenül attól, hogy ajánlatkérő szerv-e, eldöntheti, hogy alkalmazza-e ezeket a kizárási okokat, vagy tagállamuk előírhatja számukra ezek alkalmazását).
               D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok
                         IV. rész: Kiválasztási kritériumok[16]:
               a: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése
               A: Alkalmasság
               B: Gazdasági és pénzügyi helyzet
               C: Technikai és szakmai alkalmasság
               D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok[17] [18]
                         V. rész: Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése[19]
                         VI. rész: Záró nyilatkozat2. MELLÉKLET
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa
I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk
Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást[20] használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény[21] hivatkozási adatai:
A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum [], [] oldal,
A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.
Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]
A közbeszerzési eljárásra vonatkozó információk
Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása[22]
Válasz:
Név:
[   ]
Melyik beszerzést érinti?
Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése[23]:
[   ]
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)[24]:
[   ]
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk


2016. január 27., szerda

Red flags – vörös zászlócskák jelzik a korrupció kockázatát

Hofi definiálta a korrupció fogalmát: korrupció az, amiből kihagynak :-) 
A napokban elindult ez a Red Flags honlap, azzal az ígérettel, hogy majd jól megmutatják, mely közbeszerzéseknél merül fel a korrupció kockázata (!). Azonnal ránéztem a lapra, de kellett egy néhány nap, mire a rendszer valóban be tudta léptetni a felhasználókat. Ma már használható.

Az érdekelt leginkább, hogy milyen módszerrel dolgozzák fel a felhívásokat, és milyen szempontok alapján ítélik oda a zászlókat, tehát mitől lesz egy felhívás úgymond kockázatos.

A lap szűrője által adott eredményekből úgy tűnik, hogy van manuális feldolgozás is, amiért dicséret illeti az alkotókat: nem kis munka érdemben feldolgozni minden közbeszerzési hirdetményt. Van a rendszerben automatizmus is, tehát a hirdetmény bizonyos paramétereit a rendszer adatbázisával vetik össze, és egyezőség esetén repül a piros zászló.

Nézzük, miért lehet zászlót kapni:
1) túl kevés értékelési szempont
2) hiányzó értékelési módszer
3) ajánlatkérő szerepel a K-Monitor adatbázisában (!)
4) szerződés időtartama túl hosszú
5) gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye hiányzik a hirdetményből
6) kizáró okok feltüntetése hiányzik
7) szakmai alkalmasság minimumkövetelménye hiányzik a hirdetményből
8) kartellveszély (!) Ez a beszerzés tárgya alapján dől el, tehát nem az Ajánlatkérő döntési körébe eső körülményről van szó (pl. zászlót kap az összes útépítés).
9) kiemelkedő becsült érték
10) keretmegállapodás kötésének szándéka egy ajánlatkérővel
11) előírt szakmai tapasztalat ideje túl hosszú
12) műszaki alkalmasság: korlátozó földrajzi követelmény
13) bizonytalan mennyiségi kiírás
14) gyorsított eljárás
15) ajánlattételi határidőtől eltérő bontási dátum (!). Itt szeretném jelezni a szerkesztőknek, hogy a kétszakaszos eljárásokban a részvételi szakasz jelentkezéseinek bontása és az ajánlati szakasz ajánlattételi határideje kötelező jelleggel eltérő időpont kell legyen. Ez téves kockázati elem.
16) becsült értéket meghaladó árbevételi elvárás
17) beérkezett ajánlatok száma (egy vagy két beérkezett ajánlat: piros zászló)
18) a nyertes szerepel a K-Monitor adatbázisában
19) hirdetmény nélküli eljárás
20) szerződött érték magasabb a becsült értéknél, vagy lényegesen (50 százalékkal) alacsonyabb.


Van tehát néhány olyan paraméter, ami teljesen az Ajánlatkérő döntési körén kívül esik (becsült érték, nyertes személye, stb). Ennek ellenére a rendszer jól jelzi a kockázatos eljárásokat. Ugyanakkor nem lenne korrekt azt mondani bármelyik „zászlós” eljárásra, hogy az biztosan elrendezett közbeszerzési eljárás. A honlap ittt érhető el: http://www.redflags.eu/

2016. január 16., szombat

Közbeszerzési tanácsadó díjazása mellett fizetendő közzétételi díjak

A közbeszerzési tanácsadó díjazása mellett minden közbeszerzési eljárásban felmerülnek hirdetmények közzétételével kapcsolatos díjak, amelyeket a Közbeszerzési Hatóság részére kell megfizetni. Még abban az esetben is így van ez, ha a megbízó ezt a díjat a közbeszerzési szakértőnek fizeti meg, és az utalja át a Közbeszerzési Hatóság részére. Személy szerint a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó árajánlataimban külön tételként szoktam szerepeltetni, hogy a javasolt eljárásban milyen közzétételi díjakkal kell számolni, így a megbízó számára is egyértelmű, hogy összesen milyen költségei lesznek.

A közzétételi díjak a következők:

 • felhívás, közbeszerzési eljárást meghirdető hirdetmény, tervpályázati kírás: nettó 150 000,- Ft (ÁFA mentes);
 • ajánlattételi határidő meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény: 50 000,- Ft (ÁFA mentes);
 • a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató: 80 000,- Ft (ÁFA mentes);
 • egyéb hirdetmények: 50 000,- Ft (ÁFA mentes)
 • közzétételi költségtérítés: 50 000,- Ft (ÁFA mentes, csak akkor kell megfizetni, ha a a közbeszerzési törvény határidőt határoz meg a hirdetmény feladására, és a határidőt az ajánlatkérő elmulasztotta, tehát ez egyfajta motiváció (szankció) a késlekedés elkerülésére...)

2016. január 5., kedd

Közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja

Közbeszerzési eljárás lebonyolítására díjat, és vállalkozóknak pályázatkészítésre díjat itt tud kalkuláltatni.