2014. szeptember 18., csütörtök

Pécs - magasház bontás tenderfelhívás

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Magay Miklós
Telefon: +36 72533882
Fax: +36 72224172
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretén belül Pécs, 25 emeletes Magasház bontási munkái
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás
Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
A teljesítés helye
Pécs, Hungária u. 53. szám és a pécsi 1/14-es helyrajzi számú földrészleten álló 25 emeletes lakóház megjelölésű építmény
NUTS-kód: HU231
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Meghatározása: Vállalkozási szerződés
Szerződés tárgya: Vállalkozási szerződés keretén belül Pécs, 25 emeletes Magasház bontási munkái
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
45111100-9
 
További tárgyak:
45111212-7
 
 
90512000-9
 
 
45112700-2
 
 
77314100-5
 
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Előzmények:
A Magasházat 1975-ben építették.
1989 karácsonya előtt derült ki, hogy néhány pillér melletti csomópontban korróziós nyomokat találtak, ez alapján döntöttek a 252 lakásos épület kiürítéséről.
Az épületet 1990 márc. 21-ig kiürítették, azóta lakatlan.
Az IMS szerkezettel 125 db épületet építettek 365.000 m2 össz alapterülettel.
A Magasház ebből 18.500 m2.
A Pécsi 25 emeletes lakóházra vonatkozó szakvélemény(ek) megállapítás szerint „Az épület minősítése Életveszélyes!”
A szakvéleményekben rögzítettek alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járás Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Határozatot adott ki, melyben elrendeli a Magasház bontását. (2013 október 22)
Jelen közbeszerzési eljárás célja:
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járás Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala BA- 04D/EF/657-57/2013 ügyiratszámú határozatában kiadott bontási kötelezés alapján a Pécs, Hungária u. 53. szám és a pécsi 1/14-es helyrajzi számú földrészleten álló 25 emeletes lakóház bontási és ezzel összefüggésben felmerülő minden kiviteli munka megvalósítása.
Főbb műszaki paraméterek:
A bontás terjedelme:
A Magasház teherhordó szerkezete úgynevezett IMS utófeszített vasbeton vázszerkezet.
A Magasház vasbeton elemei jelenleg egy feszítéssel kétszeresen túlterhelt, nyomott állapotban vannak.
A vasbeton felszerkezet egy szint magas gerendarácson áll, ami a Kb. 10 m mélységig lehajtott 60 cm átmérőjű Franki cölöpöket fogja össze.
Az épületet a -1. szintig, a cölöprács alsó síkjáig kell elbontani.
Az IMS szerkezetek visszabontása az építéssel fordított műveleti sorrendben lehetséges.
A bontási munkák megkezdése előtt toronydarut kell felállítani.
A darunak önmagát építeni képes toronnyal kell rendelkezni és egy daru esetén min 40 m gémkinyúlás esetén 5 t súly emelésére kell alkalmasnak lenni.
A bontási terv és az ajánlattevő által készített organizációs terv alapján meg kell határozni a szükséges segédeszközök konkrét típusát, és azt nyertesség esetén a tervezőnek be kell mutatni és el kell fogadtatni tervezői művezetés keretében.
Az épület teljes kerületén 1.5 m széles kezelőjárdát kell létesíteni, és ezt a bontási munkák során minden szint elbontása után egy szinttel lejjebb kell helyezni. Ezt a kezelőjárdát kidugó állványként kell kialakítani. A kezelőjárda minimális teherbírása min 1.5 kN/m2 kell hogy legyen és 1.2 m magas, zárt felületű pl. ponyva anyagú vagy 10x10 cm sűrűségű acél hálóval, lábdeszkával és térddeszkával ellátott korlátja legyen.
Járó felülete zárt sorolású fa pallókból áll.
A bontást úgy kell felülről lefelé folyamatosan végezni, hogy egy időben legalább két szinten folyik a munka.
A bontási folyamat az épület felülről lefelé haladó, szintenkénti elbontásának sorozata.
Számított bontási anyagmennyiség:
Egy szint elbontása során kb 770 tonna vb törmelékkel kell számolni.
Ez megfelel kb 770 t/2,2 t/m3 =350 tömör m3-nek, ez 1,6 szoros lazulási tényezővel számolva, 1,6x350=560 laza m3/ szint.
Tervezett szállítási útvonal:
Az építési-bontási hulladék szállítása 3 tengelyes, 10 t teherbírású teherszállító járművekkel tervezett.
Hungária útról a Tüzér utca felől érkezve lehet a bontási területre behajtani és a Megyeri tér felé kihajtani.
A fent vázolt útvonalon a szállítás max. 11,5 t tengelyterhelésű járművekkel történhet.
Az IMS födém elemeire bontásához három fajta vágó eszköz használatos:
1. Vágókorong, gyémánt illetve vídia vágóéllel
2. Vágás nagynyomású vízsugárral
3. A vb elemek összeroppantása
Bármelyik technológia esetén lehetőség van lángvágó használatára, gázhegesztő készülékkel.
A feszítőpászmákban és az eredeti huzalkötegekben 20 tonna (200kN) erőt kell feltételezni, ezért ezeket elcsípéssel, koronggal átvágni tilos.
A feszítőerő feloldásához a bontási tervben meghatározott helyeken a feszítőhuzalokat fel kell tárni és a megadott sorrendben hegesztő pisztollyal föl kell melegíteni, ki kell lágyítani és át kell égetni.
A födémelemek bontásához emelési segédszerkezeteket kell készíteni, ezeket a statikus tervezővel egyeztetni kell.
A földön minimális terület áll rendelkezésre, ezért a leadott elemeket mielőbb a hulladék feldolgozó/lerakóhelyre kell szállítani.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- állapot felmérés a munkaterület a környező épületeken, szállítási útvonalakon, továbbá állapot felmérés a munkaterülettel szomszédos telekhatáron álló épületeken belül is, mely állapotfelvételt a tulajdonossal/közös képviselővel alá kell íratni;
- a nyertes ajánlattevőnek a kiviteli munkák megkezdése előtt a 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti, a kivitelezési munkákhoz készülő Biztonsági és Egészségvédelmi Tervet kell készíteni;
-organizációs tevében foglaltakkal összhangban forgalomtechnikai terv készítése;
-az ajánlatkérési dokumentáció részeként csatolt bontási terv alapján az „üvegvisszaváltó” épület bontási munkái;
-a munkaterület megtisztítása és szükséges őrzése;
-valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése;
- a telekhatáron belüli közművezetékek - közmű szolgáltatóval történő egyeztetése alapján – megszüntetése/elbontása,
- Az elbontott „magasház” telekhatáron belüli területén az összes térburkolat elbontása, a terület tereprendezése, füvesítése,
- monitoring rendszer (zaj, por) működtetése a szerződés időtartama alatt;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a bontási munkát a tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja;
-az előzmények, okiratok, dokumentumok és a Létesítmény jelenlegi állapotából kiindulva az összes vizsgálati, bontási és azzal összefüggésben felmerülő minden kiviteli munka határidőben és jogszabályban előírt és kiváló minőségben történő elvégzése;
- minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése, amely a létesítmény II.3) pontban rögzített teljesítési időtartamon belüli műszaki átadás-átvételi eljáráshoz szükséges;
- Valamennyi bontási munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése, elszállítása és lerakása az ajánlatkérő által megadott helyre a nyertes Ajánlattevő feladata, figyelemmel arra, hogy a bontási anyag elszállítását végzőnek rendelkeznie kell hulladékszállítási engedéllyel.
- Hulladékgyűjtőben való elhelyezést követően a vasbeton elemeket össze kell darálni termékké minősített 0/50 mm szemcseméretű beton darálékká, mely felhalmozható terméknek, fémtelenített és hulladékmentes állapotúnak kell lenni. A daráláshoz szükséges gép berendezés biztosítása Vállalkozó feladata.
- A munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett– telekhatáron kívüli- felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása.
- Vállalkozó köteles az építési beruházás megvalósítása alatt Pécs Megyei Jogú Város lakosságát min. 90%-ban elérő, ingyenes terjesztésű min. 70.000 példány/hét darabszámban megjelenő nyomtatott médiában a beruházás állásáról, a beruházás lényeges, üzleti titoknak nem minősülő adatairól, eseményeiről heti rendszerességgel tájékoztatni.
Az ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét:
- Ajánlatkérő a munkaterületet a közbeszerzési eljárás során rögzített feltételeknek megfelelően, a megkötött szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül biztosítja.
- A nyertes ajánlattevőnek a bontási munkálatok mellett a környező városrész folyamatos rendeltetésszerű működését biztosítania kell. A bontási tervdokumentáció mellékletét képező egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltak figyelembe vételével - a városrészre vonatkozó speciális munkaszervezési, műszaki ütemezési előírások betartásával - kell a bontást megvalósítania. A nyertes ajánlattevő feladata a környezet megóvása. Ennek keretében nyertes ajánlattevő kiemelt feladata, hogy a szerződés teljesítése során az esetleges ideiglenes területfoglalásokat minimalizálja, az anyagszállítási útvonalat optimalizálja, a zaj, por, pollen védelemről gondoskodjon. A városrész egyéb telephelyeinek, épületeinek, építményeiknek, a közműveknek, a távolabbi környezetben lévő környező épületeknek, intézményeknek, a közműveknek a rendeltetésszerű működését a kivitelezési időszak alatt folyamatosan biztosítani kell. Az utcai területeken a zavartalan személy- és járműforgalom lehetőségét, folyamatos és balesetveszély-mentes fenntartását a teljes projekt megvalósítása alatt fenn kell tartani.
- A felvonulási terület korlátozott mértékben és helyen áll rendelkezésre.
- A részletes műszaki tartalmat és mennyiségeket az ajánlatkérési dokumentáció mellékletét képező bontási tervdokumentáció, valamint a Megrendelői Követelmények tartalmazzák.
- Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valóhivatkozást az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ezekkel egyenértékű termék, illetve azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) (6) bekezdés
Az ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét továbbá:
- Valamennyi, a „magasház” bontási munkálatokból keletkezett bontási törmelék a Megrendelő tulajdona. Ajánlattevő feladata a bontási törmelék Pécs, Szigeti Tanya, városi kőbank területre (munkaterülettől oda-vissza értendően 6 km) történő szállítása, lerakása. Az előkészületi munkák során a „magasház” vonatkozásában a fa, üveg, fémlemez és műanyag szerkezeteket már eltávolították, úgy, hogy szerkezet bontása során már csak a vasbeton elemek bontásakor keletkező hulladékkal kell számolni.
- A hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek (440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartás, adatszolgáltatás, valamint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 45/2004. (VII. 26.) BM– KvVM együttes rendelet és 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti bontási hulladékokkal kapcsolatos adminisztráció) teljesítésére.
- A bontási munkát úgy kell elvégezni, hogy az feleljen meg a vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járás Hivatal által kiadott bontási kötelezésben foglaltaknak.
- Az ajánlattevő előteljesítésre jogosult.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Kbt. 126. § (1) bekezdése alapján - a teljesítés időtartamára és a jótállási kötelezettség időtartamára - biztosítékot köt ki.
Teljesítési biztosíték: (teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”) 5,0 %-a amely a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető. Nyertes ajánlattevő(k)nek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani, a Kbt. 126. § (4) bekezdése alapján, a bontási munkák sikeres Műszaki átadás-átvételének napjának 24:00 órájáig tartó érvényességgel.
Jólteljesítési biztosíték: (a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték) melynek összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”) 3,0%-a, amely a bontási munkákat lezáró sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjának 24:00 órájáig tartó érvényességgel.
A nyertes ajánlattevő(k)nek szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában (jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában) kell rendelkezésre bocsátani. A nyertes Ajánlattevőnek, a jólteljesítési biztosítékot, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Előleg visszafizetési biztosíték: Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja.
A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előleg biztosítékot is. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehívásával élni kíván.
Az Ajánlattevőknek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján az ajánlatukban nyilatkozniuk kell az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról.
A fenti biztosítékok kedvezményezettje: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési és a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátása tekintetében. (Kbt. 126. § (5) bekezdés és Kbt. 126. § (4) bekezdésben meghatározottak figyelembe vételével.)
A biztosítékok rendelkezésre bocsátása: A Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában írtak alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), bank, vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a vállalkozó az érdekkörében felmerült okból eredően a bontási munkákat késedelmesen, a véghatáridőt követően teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles, melynek mértéke: késedelemmel érintett munkarészre (épületszintre) vonatkozó, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,50 %-a/nap.
A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 nap lehet, a késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén az ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles a hiba tudomására jutásától, az Ajánlatkérő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni.
A nyertes Ajánlattevőt hibás teljesítése esetén, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap. A hibás teljesítési kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 nap lehet, a hibás teljesítési kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén az ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetére vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie.
A meghiúsulási kötbért mértékét ajánlatkérő az értékelési részszempontok körében értékelni kívánja azzal, hogy a minimálisan vállalandó meghiúsulási kötbért mértéke a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár) min. 5%-a, max. a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás (Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár) 20,00 %-a.
Ajánlatkérő az 5,00 %, értéket, el nem érő meghiúsulási kötbérre irányuló vállalást tartalmazó ajánlatot Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő a vállalt meghiúsulási kötbér értékelésének felső határát 20,00 % értékben határozta meg, melynek alapján a 20,00 % vagy azt meghaladó meghiúsulási kötbérre irányuló vállalás – amennyiben a Kbt. 70. § (3) bekezdése nem áll fenn – 10 pontot kap függetlenül a beérkezett más ajánlatoktól.
Teljes körű jótállás (hibajelentési időszak): A nyertes ajánlattevő a bontási munkákkal okozati összefüggésben felmerülő javítási/helyreállítási munkákra vonatkozóan, (kiemelten a környező épületekben, szállítási útvonalakban okozott károkat) 12 hónap teljes körű jótállást köteles vállalni.
A jótállás kezdő időpontja: bontási munkák sikeres Műszaki átadás-átvételének napját követő naptól a jótállási kötelezettség lejárata napjának 24:00 órájáig.
Szavatossági igények: A szavatossági igények érvényesítésére és a nyertes ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A teljes számlaösszeg 100 %-ának kiegyenlítése állami forrásából kerül kifizetésre.
Az Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű, de legfeljebb 68 millió forint előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, figyelemmel a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § rendelkezéseire.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő kérésére - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti.
A vállalkozási díj kifizetése az igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően a Kbt. 130. § (2)-(3) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre. Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül sor.
Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel – alkalmazza.
Részszámlázási lehetőség. A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés rendelkezése alapján a nyertes ajánlattevő a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételeknek megfelelően az igazolt teljesítést követően az alábbiak szerint jogosult résszámla, illetve végszámla benyújtására:
A számlázási rend meghatározása:
1. rész-számla:
A műszaki készültség 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
2. rész-számla:
A műszaki készültség 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
3. rész-számla:
A műszaki készültség 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
4. rész-számla (végszámla):
A műszaki készültség 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon.
Tartalékkeret: Ajánlatkérő a bontási munkák megvalósítására tartalékkeretet nem biztosít.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- - Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet;
- - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27.§ (2) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A szerződés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok:
-2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
-439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjától kezdődően építési hulladék szállítására vonatkozó hulladékszállítási engedéllyel kell rendelkezni, melynek érvényben kell maradnia a szerződés teljes időtartama alatt.
Amennyiben az engedély érvényessége a szerződés időtartamán belül jár le, a nyertes ajánlattevő köteles annak meghosszabbítására vonatkozóan eljárni.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Az Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) alpontja szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük:
a Közbeszerzési Hatóság 2012. június 01. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában,
valamint
- a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján közzétett útmutatójára a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában. [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő által az ajánlat részeként benyújtandó:
P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat, – a nyilatkozat kiadásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja,
-a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
-az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e tizenöt napot
meghaladó sorban állás bármely vezetett számláján, továbbá a számlatulajdonos a vizsgált időszakban fizetési kötelezettségeinek határidőben, pontosan eleget tett-e.
A nyilatkozatot be kell nyújtani a fenti vizsgált időszakban megszüntetett számlák vonatkozásában is.
„Sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
(310/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. § (1) a) pont)
P.2 Ajánlattevő csatolja be az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatást egyszerű másolata a kiegészítő melléklet, és könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül.
Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. (310/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés b) pont).
A P.2/ alkalmassági minimumkövetelmény esetén a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alkalmazandó, azaz ha a benyújtandó (310/2011. (XII.23.) Korm. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti) irattal az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri, vagy meghaladja a 500.000.000,- - HUF összeget.
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés].
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében
előírtakra is.
P.3 Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan a teljes –általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről (évenkénti bontásban), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevételi adatok rendelkezésre állnak (310/2011. (XII.23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pont).
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésben foglaltak alapján:
Ha az Ajánlattevő a P.2./ illetve a P.3./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltaktól eltérően akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához
felhasználja a Ptk. 6:419§ -ában foglaltak szerint kezesként felel ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített P.1.)-P.3.) pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a P.1.)-P.3.) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Ebben az esetben kérjük, hogy ajánlattevő nyilatkozatban 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) pontja alapján egyértelműen jelölje meg az alkalmassági követelményt és a megfelelést igazoló dokumentum pontos helyét, elérhetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt/ közös Ajánlattevőt, ha:
P/1 a becsatolt pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat(ok) alapján megállapítható, hogy a számlatulajdonos bármely számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időtartamban tizenöt napot meghaladó időtartamú sorban állás volt, továbbá a számlatulajdonos a vizsgált időszakban fizetési kötelezettségeinek határidőben, pontosan nem tett eleget.
P.2/ a mérleg szerinti eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
P3./ ha az általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételük az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti év átlagára vonatkozóan nem éri el legalább a nettó 1.000.000.000,- HUF (egymilliárd forint) összeget.
Ha a benyújtandó (310/2011. (XII.23.) Korm. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti) irattal az ajánlattevő azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ebben az esetben ajánlatkérő az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha a vizsgált időszakban a működésének tényleges ideje alatt - az általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az üzleti évek átlagában eléri, vagy meghaladja az 1.000.000.000,- HUF (egymilliárd forint) összeget.
A P.3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P1. és P.2. pontokban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre azzal, hogy a kezességi okiratot eredeti aláírt példányban kérjük csatolni.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös Ajánlattétel esetén minden tagnak) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § 5) bekezdése alapján, a 16. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a kivitelezés tárgyát,
— a teljesítés idejét (év/hó/napban), teljesítés helyét,
—a kivitelezési tárgyát, mennyiségét és a saját teljesítés szerinti mennyiséget (a saját teljesítés mennyiségét abban az esetben kell meghatározni, amennyiben a referenciaigazolás több kötelezett (vállalkozó) teljesítésére utal)
—a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
— ellenszolgáltatás nettó összegét
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
[Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont].
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló szervezetnek (személynek) összefoglaló táblázatot kell csatolnia – az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal – a referenciákról.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét:
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
Az M.1.1./ -M.1.2./ pontokban meghatározott referencia a szerződés egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
Az M.1.3./ pontban meghatározott referencia a szerződés egy részére (IMS szerkezetre) vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
Az M.1.4/ pontban meghatározott referencia a szerződés egy részére (beton szerkezet vágása) vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2/ azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük, és/vagy képzettségük ismertetése és igazolása, továbbá szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, annak feltüntetésével, hogy melyik szakembert mely pozícióba ajánlja meg. [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]
A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz egyszerű másolata, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva, egyszerű másolatban.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
A becsatolt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése.
M/3. Ajánlattevő csatolja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámára és vezető tisztségviselőinek létszámára vonatkozó kimutatását, melyből megállapítható az éves átlagos statisztikai létszám.
M/4. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéséhez rendelkezésre álló eszköz bemutatása nyilatkozat formájában olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. A nyilatkozatnak megfelelően csatolandó a bemutatott gép/eszköz tekintetében az eszköznyilvántartó karton másolata is.
A becsatolt nyilatkozatban meg kell jelölni a rendelkezésre álló eszközök darabszámát, illetve annak tényét is, hogy az adott eszköz saját tulajdonban áll-e és /vagy bérelt, és/vagy /lízingelt eszköz, és/ vagy milyen más egyéb módon áll az ajánlattevő rendelkezésére.
Bérelt vagy lízingelt eszköz esetén csatolni kell a bérleti vagy a lízing szerződést is.
Azon gépek esetében ahol ez értelmezhető (azaz a teljesítés során jogszerűen kizárólag így használható az adott eszköz) csatolandó az érvényes forgalmi engedély, vagy működési engedély,/ felügyeleti vizsga,/ érvényes műszaki, munka- és balesetvédelmi, biztonságtechnikai igazolás másolata is.
Saját tulajdonú eszköz, illetve tartós bérleti, jelen eljárástól függetlenül létrejött és létező bérleti jogviszony alapján rendelkezésre álló eszköz (gép, berendezés) esetén a gépek nyilvántartási számát is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges, amennyiben jelen beszerzés megvalósítására létrejövő bérleti jogviszony alapján bérelt eszköz(ök) esetén - az előzőeken felül mindkét fél által aláírt nyilatkozat csatolása is szükséges, a Kbt. 55. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően.
Ez utóbbi esetben, ha a kapacitást nyújtó szervezet a gépek rendelkezésre bocsátása mellett a kezelő személyzet biztosításával jelen beszerzés megvalósításában tényleges is részt vesz, akkor a kapacitást nyújtó szervezet alvállalkozó is lesz egyben.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. r. 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven került benyújtásra, Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentum(ok) magyar nyelvű fordítását azzal, hogy Ajánlatkérő fordításként az Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Kbt. 55. § (6) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdésének rendelkezése alapján:
Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk 6:419.§ foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M/1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult referenciákkal:
M.1.1./ legalább 1 db városi környezetben megvalósult, magasépítési beruházásra vonatkozó referenciával, amelynek értéke elérte a nettó 750.000.000,-HUF összeget, és mely referencia magában foglalt legalább 250.000.000,-HUF értékű bontási munkát is.
M.1.2./ legalább 1 db referencia min. 40 m magasságú, vasbeton szerkezetű épület építésére és /vagy bontására vonatkozó,
M.1.3./ legalább 1 db referencia tartalmazott IMS technológiával épített, legalább 9.000 m2 nettó alapterületű épület építésére és/vagy felújítására és/vagy szerkezet-megerősítésére és /vagy bontására vonatkozó munkát is.
M.1.4./ legalább 1 db referencia építési helyszínen, vizes technológiával végzett betonvágás és/vagy fúrás és/vagy száraz technológiával végzett betonvágás és/vagy roppantás munkára vonatkozó, amelynek értéke elérte a nettó 40.000.000,-HUF összeget.
Az ajánlatkérő tájékoztatja a t. Ajánlattevőket, az M.1.1/ - M.1.4./ pontokban előírt alkalmassági követelmény igazolható egy referenciával is, amennyiben az előírt műszaki tartalomnak megfelel, vagy teljesíthetők külön-külön referenciával is, azaz a felsorolt feltételeknek egy vagy több referenciával is meg lehet felelni.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1./ Legalább 1 fő építész vagy építészmérnök - vagy ezzel egyenértékű végzettségű, minimum 5 éves építésvezetői szakmai gyakorlattal, továbbá IMS technológiájú épület kivitelezése és/vagy felújítása tárgyában szerzett szakmai kivitelezési gyakorlattal továbbá építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2./ Legalább 1 fő, felsőfokú egyetemi vagy főiskolai, munkavédelmi szakmérnök – vagy ezzel egyenértékű végzettségű – végzettséggel rendelkező munkavédelmi koordinátorral, aki a felsőfokú munkavédelmi végzettségét/képesítését követően megszerzett legalább összesen 3 év munkavédelmi szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióba jelölhető.
M/3. a felhívás feladását megelőző három évben az éves átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el évente az 30 főt, vezető tisztségviselőinek létszáma nem érte el évente a 2 főt.
M/4. Nem rendelkezik az alábbi üzemképes eszközökkel, berendezésekkel, ill. műszaki felszereltséggel:
M.4.1./ legalább 3 db 3 tengelyes, min. 5t - max. 10 t teherbírású teherszállító járművel, melynek tengelyterhelése max. 11,5 t.
M.4.2./ 1 db daruval, mely min. 90 m magas, önmagát építeni képes toronnyal rendelkezik és min 40 m gémkinyúlás esetén 5 t súly emelésére alkalmas.
Az M1-M4. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont
Súlyszám
1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)
10
2. Meghiúsulási kötbér mértéke (%) (min. 5%-max. 20%)
2
3. A beruházás környezetvédelmi szempontjai (nem számszerűsíthető adat)
3
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) bekezdése rendelkezése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti, a dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerin megfizetni a szerződés aláírását 48 órával megelőzően.
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.- nél vezetett 11731001-15478706 számú számlájára. Az átutaláskor, illetve a postai befizetéskor a befizetés jogcímét (dokumentáció díja) és a hirdetmény közzétételi számát [KÉ-számot] fel kell tüntetni. A dokumentáció fent írt vételára az ÁFA összegét nem tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: az „A” melléklet III. pontjában rögzített helyen
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § meghatározottak szerint.
További információk:
Az ajánlatok felbontásakor az ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. (Kbt. 62. § (3) bekezdés)
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. (Kbt. 62. § (4) bekezdés)
Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő, a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba. (Kbt. 62. § (6) bekezdés)
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. (Kbt. 62. § (7) bekezdés)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az „A” melléklet II. pontjában rögzített
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési Dokumentációt személyes átvétel útján vagy írásbeli igénylés alapján, a Kbt. 50. § (3) és az 52. § (2) bekezdése szerint biztosítja
A Dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az „A” melléklet II. pontjában rögzített helyen, előzetes telefon egyeztetést követően hétfőtől csütörtökig terjedő napokon 9:00 és 12.00, pénteki napokon 9:00 és 11:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-tól 10:00 óráig. A dokumentáció átvételekor, illetve a Kbt. 50. § (3) bekezdése igénylésekor a kiváltónak/igénylőnek meg kell adnia a nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét.
Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Ajánlatkérő a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján előírja - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania/igényelnie (a dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság „az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról” c. útmutatójának a (KÉ 2012. évi 61. szám ) III. A1.ba) pontja szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Az Ajánlatkérő a 2. értékelési résszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ 2012. évi 61. szám )III. A1.bb) pontja szerint az ott hivatkozott képletek alapján.
Az Ajánlatkérő a 3. értékelési résszempont esetén „A beruházás környezetvédelmi szempontjai” dokumentációban részletezett tartalmi elemeire vonatkozóan Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.B fejezet 1. pontja szerinti pontozás módszerével határozza meg az egyes ajánlatok pontszámát.
Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő három tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
A pontozást követően az Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának a (KÉ 2012. évi 61. szám) III. A1.bb) pontja szerint az ott hivatkozott képletek alapján.
Az egyes értékelési részszempontok értékelésének részletes szabályait az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
(III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2. P.1., P.2., P.3./ és a III.2.3. M.1., M.2., M.3. M.4/ pontja
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlati biztosíték: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 5.000.000,- HUF (ötmillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték az ajánlattevő választása szerin teljesíthető átutalással az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. vezetett 11731001-15478706 számú számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlattételi határidő napját követő 60. naptári nap 24:00 óráig.
Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, bankgarancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást – kivéve a terhelési értesítőt – befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be akkor is, ha ezt ajánlatkérő az iratjegyzékben külön nem tünteti fel.
Átutalás esetén a biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba az ajánlattevő köteles csatolni az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről. (Figyelem! Az ajánlati biztosíték összegének az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlatkérő számláján jóváírásra kell kerülnie!).
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, a Kbt. 122. (5) bekezdésben valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot.
2.Helyszíni bejárás: Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők számára. Minden Ajánlattevőnek javasolt egyénileg (önállóan) a helyszín megtekintése és megismerése.
3.Az ajánlatok formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, egy papír alapú példányban továbbá kettő, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati (CD vagy DVD adathordozón elhelyezett) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti papír alapú példány számít irányadónak.
4.Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás „A” melléklet III. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
5. Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az eljárást megindító felhívás „A” melléklet III. pontjában megadott címén az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig hétfőtől csütörtökig 8.00 - 14.00 óra között, pénteki napon 8.00 - 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 - 10.00 óra között.
6.Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítéséven való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatát, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti a biztosítékok fizetését, a munkamegosztást, és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését, a számlázás rendjét is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
7.Felolvasó lap: Az ajánlathoz felolvasólapot kell csatolni, amelyet az ajánlat elején kell elhelyezni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információkat.
8.Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg kell jelölnie:
a)a közbeszerzésnek azon a részét (részt), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pont] (Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.);
b)az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pont] (Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni.);
c)azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55. § (5) bekezdés].
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét:
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá nyilatkozniuk kell:
d)az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
e)arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
f)Ajánlattevő köteles az ajánlatában külön nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta az eljárást megindító felhívás III. 2.2.) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró pénzügyi intézményi nyilatkozatot.
g)a teljesítési, a jólteljesítési biztosíték, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 126. § (5) bekezdés];
h)Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról
i)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján.
j)arról, hogy nyertessége esetén az általa az alkalmasság körében bemutatott szakembert (eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2./ alpont) mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy az M.2.1 alpontban megajánlott szakember az előírtakkal összhangban a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog., továbbá arról, – magyarországi kamarai regisztrációval nem rendelkező vagy az ajánlattételi határidőben érvényes kamarai regisztrációval rendelkező, de a szerződéskötésig az érvényességi ideje tekintetében lejáró – szakember az érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel illetve az érvényességi idő tekintetében meghosszabbítással a szerződés megkötéséig rendelkezni fog,
k)arról, hogy nyertessége esetén tudomásul veszi, a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
l)az esetlegesen felmerülő többletmunka elvégzéséről;
m)a szerződéstervezet elfogadásáról,
n)az ajánlattevőknek az ajánlat részeként biztosítótól származó szándéknyilatkozatot kell csatolniuk arról, hogy nyertességük esetén a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítást megkötik, illetve kiterjesztik. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
9.Szerződéses feltétel a szakemberek vonatkozásában:
Az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell
9.1/ a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-Ép/A) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel. vétellel (egy szakember csak egy jogosultsági követelményt teljesíthet).
9.2/ A 22.1 pontban felsorolt szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő.
Szakmai gyakorlat: A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének IV Felelős műszaki vezetés pontjának 1. rész 2. pontjának E) pontjában meghatározott gyakorlattal rendelkezik.
9.3 / Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell egyfelől arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembert mely pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.
A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
9.4 / Amennyiben a megvalósítás során szükségessé válik további felelős műszaki vezető bevonása,
ez a nyertes Ajánlattevő feladatát képezi, mely vonatkozásában többlet költség elszámolására nem jogosult.
10.Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, valamint az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek (személyek) esetében az alábbi iratokat:
a)ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot/dokumentumot cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
b)a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
11.További csatolandó igazolások: Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőnek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:
a)a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást.
12.Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben az érintett – a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az Ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja.
13.Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló bankgaranciát vagy kötelezvényt, valamint a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
14.Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az.. ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
15.Informálódás a szerződés teljesítésének feltételeiről: Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
16.Egyenértékűség: Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre valóhivatkozást az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ezekkel egyenértékű termék, illetve azzal egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező megoldás megajánlható.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) (6) bekezdés].
17.Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körűen biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy újabb hiánypótlást rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
18.Tartalékkeret: Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
19.Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
20.Projektiroda: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles a kivitelezési munka megkezdésével egyidejűleg az építési helyszínen projekt irodát (pl. irodai konténert) kialakítani. Az adott projektirodában a projekttel kapcsolatosan keletkező, az építési helyszín valamennyi építési dokumentumának (kiviteli tervek, építési napló, stb.) rendszerezett módon elérhetőnek kell lennie. A projektirodát a szerződés teljes időtartama alatt fent kell tartani. A projektiroda működtetésével kapcsolatos összes költséget a vállalkozó viseli.
21.Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény megküldését követő napon kezdődnek.
22.Tárgyalásos eljárás: Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti törvényi lehetőséggel.
23.További dokumentumok:
23.1 Ajánlatkérő szakmai koncepció benyújtását írja elő, mely szakmai koncepcióval kapcsolatos elvárásait az Ajánlatkérési Dokumentációban határozza meg.
Az ajánlattevőnek Szakmai koncepciója részeként csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
Műszaki - Szakmai koncepció
a. Technológiai leírás;
b. Indikatív „Megvalósítási térbeli és időbeli műszaki- bontás-folyamati és bontás technológiai-ütemezési terv” (létszám-ütemtervvel együtt);
c. Indikatív „Pénzügyi ütemterv”;
d. „Helyszíni térbeli organizációs terv”;
e.„Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő”;
f.Megrendelői kapcsolattartás, lakossági panaszkezelési rendszer ismertetése
a)Az 1. értékelési részszempontot alátámasztó Műszaki - Szakmai koncepció dokumentumai:
Az 1. részszempontot részletes alátámasztó dokumentumokkal kell az ajánlattételi határidőben alátámasztani és ezen dokumentumokkal igazolni kell az ajánlat műszaki tartalmi teljeskörűségét.
Ajánlattevőknek ajánlatuk részeként a műszaki leírás és tervdokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárás iratanyaga alapján, annak figyelembevételével a szakmai koncepció részeként az ajánlatukat részletező és alátámasztó szakmai koncepciót kell készíteniük, melynek részei:
- technológiai leírás;
- az indikatív kivitelezési sávos ütemterv (létszám-ütemtervvel együtt
- az indikatív „Pénzügyi ütemterv”,
- a „Helyszíni térbeli organizációs terv és leírás” és
- megrendelői kapcsolattartás, lakossági panaszkezelési rendszer ismertetése, továbbá
az 1. értékelési részszempontra megadott érték kiszámítására és alátámasztására:
- beárazott Tételes költségvetés(ek) és főösszesítő.
A nyertes ajánlattevő – a dokumentációban részletezetteknek megfelelően aktualizálni köteles az ütemterveket a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.
Ajánlatkérő árazatlan költségvetést is az ajánlattevő rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. Amennyiben az ajánlattevő a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást eszközöl, úgy azt köteles indokolni. Amennyiben az ajánlattevő valamilyen tekintetben a Kbt-vel összhangban műszakilag egyenértékű megajánlást kíván tenni, ebben az esetben az ezzel érintett költségvetési tétel/tételek mellett/mögött köteles konkrétan feltüntetni a műszakilag egyenértékű megajánlásának pontos anyag/termék/stb. megnevezését. A dokumentáció mellékletét képező költségvetést kitöltve, elektronikus formátumban (CD/DVD) és nyomtatva is az ajánlathoz csatolni kell.
A szakmai koncepció összeállítására és azon belül az árazott költségvetés(ek) elkészítésére vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
További előírások:
Ajánlattevő a helyszíni kivitelezési munkát hétköznapokon (a hivatalos állami ünnepnapok kivételével) 08:00 és 18:00 óra között végezheti. Hétvégi munkavégzés csak az előzetes külön engedélyek beszerzése után és csakis nem ünnepnapra eső szombati napokon lehetséges 09:00 és 16:00 óra közötti időtartamban.
Ajánlatkérő a szakmai koncepció dokumentumai tekintetében is a Kbt. 67. §-ának megfelelően, míg az árazott költségvetés esetében a Kbt. 67. § (8) bekezdése alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
23.2 Ajánlattevőnek az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő feltételek szerint és az ott meghatározott tartalommal az ajánlatában be kell nyújtania „A beruházás környezetvédelmi szempontjai” dokumentumot (3. sz. értékelési részszempont).
24.Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, figyelemmel a Kbt. 72. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
25.Üzleti titok: a Kbt. 80. § bekezdése alapján lehetséges.
Ajánlatkérő a megfelelő nyilvánosság biztosítása érdekében és az iratbetekintési jog biztosítása érdekében (hogy nyilvánosan ellenőrizhető legyen a nyertes ajánlattevő kizáró okok alóli mentessége és alkalmassága) előírja, hogy az érvényes ajánlatban nem minősíthetők üzleti titokká a kizáró okok alóli mentességet, az alkalmasságot igazoló dokumentumok, az ezekhez kapcsolódó összes nyilatkozat és dokumentum, továbbá nem minősíthető üzleti titokká az ajánlatnak azon dokumentumai, melyekből ajánlatkérőnek az összegzés kitöltésével kapcsolatban vagy az eljárás eredményéről szóló dokumentumban adatokat kell közölnie.
26.Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés(ek) teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Ajánlatkérő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
27.Feltételes eljárás: A Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján az Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt munkák finanszírozására állami támogatásban részesül. A támogatási összeg megérkezéséig az Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján jár el, azaz amennyiben a támogatási összeg nem kerül jóváírásra, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatási összeg megérkezést a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
28.Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
29.Biztosítás: Ajánlattevőnek nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjára a jelen projektre vonatkozóan a meglévő összkockázatú építés-szerelésbiztosítását (All Risks típusú biztosítás) ki kell terjesztenie, amelynek káreseményenkénti limit mértéke eléri legalább a 500.000.000.-Ft/káreseményt, a jelen projektre vonatkozó limit mértéke eléri legalább a 1.500.000.000.- forintot vagy ajánlattevőnek a jelen projektre új összkockázatú építés-szerelésbiztosítását (All Risks típusú biztosítás) kell kötnie, amelynek a káreseményenkénti limit mértéke eléri legalább az 500.000.000.-Ft/káreseményt, jelen projektre vonatkozó limit mértéke eléri legalább 1.500.000.000.- forintot.
Az összkockázatú építés-szerelésbiztosítással kapcsolatos további követelmények:
A biztosítás önrészesedésének mértéke: maximum 1.000.000,- Ft (egymillió forint)/káresemény lehet. Továbbá a biztosításnak ki kell terjednie felelősségbiztosításra is (All Risks típusú biztosítás).
A felelősség biztosítás terjedjen ki a biztosítási szerződésben nem biztosított, harmadik személyeknek okozott személysérüléses és dologi kárra.
A biztosítási fedezetnek továbbá ki kell terjednie legalább (fedezet kiterjesztésére vonatokozó záradék):
- az alvállalkozókra, - az építtető/Megrendelő meglévő tulajdonában okozott károkra
-belföldi szállítás kockázatára,
-idegen, harmadik személyek tulajdonában levő vagyontárgyakban okozott kárra,
-vibráció, vagy teherhordó elemek eltávolítás, meggyengítése miatt okozott károkra
-környezetszennyezésre
Az ajánlattevőknek az ajánlat részeként biztosítótól származó szándéknyilatkozatot kell csatolniuk arról, hogy nyertességük esetén a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítást megkötik, illetve kiterjesztik. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a vonatkozó kötvényt vagy fedezetigazolást a szerződéskötés időpontjáig ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
30.A nyertes ajánlattevő – a szerződéskötés feltételeként - köteles legkésőbb a nyertesként történő kihirdetéstől a szerződéskötés időpontjáig terjedő időszakban magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer meglétét magasépítési tevékenységre vonatkozó MSZ 28001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer meglétét és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált magasépítési létesítmények építése tevékenységi körre érvényes környezetirányítási rendszer meglétét igazoló érvényes tanúsítványát Ajánlatkérőnek átadni egyszerű másolatban.
- Az ajánlatkérő az ISO 9001, az MSZ 28001 és a ISO 14001 tekintetben elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségirányítási rendszerre, környezet irányítási rendszerre vonatkozó intézkedések egyéb bizonyítékait (ISO 9001 esetén, ISO 14001 esetén) illetve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések (MSZ 28001 esetén) egyéb bizonyítékait, egyenértékű leírását is.
Fenti előírásoknak legkésőbb a szerződéskötés tervezett időpontjában való igazolása elmaradását ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Abban az esetben, ha a fentiek okán Ajánlatkérő nem tud szerződni a nyertes ajánlattevővel vagy második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) akkor az előírt ajánlati biztosíték összege ajánlatkérőt illeti meg.
31.Irányadó jog: Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/06 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. emelet 5. (kaputelefon: dr. Turi/PRV Dunántúl Kft.)
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: PRV Dunántúl Kft.
Postai cím: Jogász u. 6. II. emelet 5. (kaputelefon: dr. Turi/PRV Dunántúl Kft.)
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Moroné Lázár Zsófia
Telefon: +36 72511608
Fax: + 36 72511607
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 1. I. emelet 126. szoba.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7621
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Magay Miklós
Telefon: +36 72533882
Fax: +36 72224172
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
 
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
  
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése